Do có sự thay đổi một số học phần trong kế hoạch giảng dạy, Nhà trường thông báo sửa đổi Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 23 (Tuần 18) và Khóa 24 (tuần 2) tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 25 và 26/02/2017 tại Nhà học A1 và A3 (Xem chi tiết tại đây). Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

Lưu ý:

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng