Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 25 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 19 và 20/5/2018 (Tuần 6) tại Nhà học B1 (Xem chi tiết tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Lưu ý:

- Thời gian thi ca 1 bắt đầu từ 6h30, ca 2 bắt đầu từ 8h30 (Giờ làm việc mùa hè).

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Học viên vắng thi không có lí do chính đáng phải đăng kí học lại học phần vắng thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng