Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 26 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 03 và 04/11/2018 (Tuần 1) tại Nhà học A3 (Xem chi tiết tại đây).

Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo tham gia Group facebook CH26 - ĐH Vinh để dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập.