Từ tháng 7/2019, Nhà trường tiến hành tu sửa nhà học A3, do vậy địa điểm phòng thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 26 tại Vinh tuần 6, thi ngày 13 và 14/7/2019 chuyển từ nhà A3 sang nhà B1 (Xem chi tiết tại đây).

Mọi thông tin khác vẫn giữ nguyên. Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH26 - ĐH Vinh.

Trung tâm ĐBCL