Do tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Nhà trường quyết định hoãn lịch thi kết thúc học phần cho cao học khóa  26 và khóa 27 tại Trường Đại học Vinh ngày 14 và 15/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH26 - ĐH Vinh  CH27 - ĐH Vinh.

Trung tâm ĐBCL