Do thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng phức tạp, Nhà trường quyết định thay đổi lịch thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 26 và 27 tại Trường Đại học Vinh, thi vào các ngày 22 và 23/02/2020 chuyển sang thi vào các ngày 14 và 15/3/2020. Địa điểm tại Nhà học A3 (Xem chi tiết tại đây).

Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại cacs Group facebook CH26 - ĐH VinhCH27 - ĐH Vinh.

Trung tâm ĐBCL