Luật số 34/2018/QH14 bổ sung một số điều của Luật GDĐH

 Quyết định 70/2014/QĐTTg ban hành Điều lệ trường Đại học

 Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT về Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ

 Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Thạc sĩ