1. Lý lịch khoa học (Xem File đính kèm).

2. Đối tượng bổ sung lý lịch khoa học: Cán bộ, giảng viên đang tham gia giảng dạy các học phần, hướng dẫn luận văn, luận án; tham gia Hội đồng chấm luận văn, đánh giá luận án trong năm học 2016 - 2017 ( kể cả cán bộ cơ hữu và cán bộ thỉnh giảng).

Trong năm học nếu có sự thay đổi về cán bộ tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, cần phải bổ sung lý lịch khoa học kèm theo tờ trình đề nghị điều chỉnh của Trưởng khoa gửi phòng Đào tạo sau đại học.

3. Thời gian: Đề nghị các Khoa, các chuyên ngành triển khai thực hiện và nộp lý lịch khoa học ở từng chuyên ngành theo đơn vị khoa về Trường (qua Phòng Đào tạo sau đại học) trước ngày 15/12/2016.

Nhà trường sẽ căn cứ vào lý lịch khoa học đáp ứng Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ hiện hành để phê duyệt kế hoạch, bố trí giảng dạy, mời thỉnh giảng; hướng dẫn luận văn, hướng dẫn luận án; mời tham gia các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, đánh giá luận án tiến sĩ.