Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 23 (Tuần 19) và Khóa 24 (tuần 3) tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 01 và 02/4/2017 tại Nhà học B1 (Xem chi tiết tại đây). Lần thi tiếp theo dự kiến vào tháng 5/2017. Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

Lưu ý:

- Học viên chưa có điểm giữa kỳ hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng