- Yêu cầu chung: Tuân thủ các quy định của Nhà trường, địa phương có sinh viên thực tập về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Công tác thực tập sư phạm: Thực hiện từ ngày 22/02/2021 đến ngày 18/4/2021 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cấp tỉnh. Trong trường hợp các địa phương có thay đổi về kế hoạch dạy học, căn cứ vào tình hình cụ thể, Nhà trường sẽ có phương án điều chỉnh phù hợp.

- Công tác thực tập ngoài sư phạm:

+ Sinh viên cư trú ở các địa phương có dịch và đang thực hiện giãn cách xã hội: Khoa, viện lập danh sách và tạm dừng thực tập tốt nghiệp đối tượng này cho đến khi địa phương đảm bảo an toàn sẽ cho thực tập bổ sung.

+ Sinh viên cư trú ở các địa phương chưa có dịch:

a) Đã đăng ký thực tập ở các địa phương chưa có dịch: Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường đã ban hành.

b) Đã đăng ký thực tập ở các địa phương có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội: Khoa, viện lập danh sách và chuyển đăng ký thực tập về các địa phương an toàn.

- Công tác thực hành lâm sàng học kỳ II ngành Điều dưỡng:

Triển khai theo Công văn số 139/ĐHV-ĐT ngày 02/02/2021 của Trường Đại học Vinh về việc điều chỉnh lịch học lâm sàng học kỳ II năm học 2020 - 2021 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các khoa, viện liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, trực tiếp TS. Nguyễn Thành Vinh - Phó Trưởng phòng, điện thoại: 0913.550.221; email: vinhdtdhv2020@gmail.com.

Nhà trường yêu cầu trưởng các khoa, viện thông báo tới các cơ sở thực tập, giảng viên và sinh viên biết để triển khai thực hiện./.