I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2020

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 06/2020. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã tổ chức thảo luận và rút kinh nghiệm.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Xét kết nạp Đảng

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Viện Sư phạm Xã hội, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Luật, Khoa Kinh tế và các chi ủy chi bộ: Khoa Giáo dục, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường THPT Chuyên, Phòng Quản trị và Đầu tư, Nội trú - Y tế kết nạp các quần chúng sau đây vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

 

1.

Phan Thị Tú Anh,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

2.

Lê Đình Huỳnh Đức,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

3.

Nguyễn Thị Sang,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

4.

Nguyễn Đào Ngọc Ánh,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

5.

Nguyễn Thị Dinh,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

6.

Nguyễn Thị Đức,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

7.

Bùi Thị Mỹ Linh,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

8.

Nguyễn Thị Thương,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

9.

Vương Thị Mai Linh,

Sinh viên lớp 58A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

10.

Cao Bích Diệp,

Sinh viên lớp 58A Toán CLC, Viện SP Tự nhiên,

11.

Nguyễn Thị Thu Hà,

Sinh viên lớp 58A Toán CLC, Viện SP Tự nhiên,

12.

Phan Hoài Linh,

Sinh viên lớp 58A Toán CLC, Viện SP Tự nhiên,

13.

Nguyễn Hoàng Kim Nguyên,

Sinh viên lớp 58A Toán CLC, Viện SP Tự nhiên,

14.

Kiều Khánh Linh,

Sinh viên lớp 59A Toán CLC, Viện SP Tự nhiên,

15.

Nguyễn Thị Vân Anh,

Sinh viên lớp 59A Toán CLC, Viện SP Tự nhiên,

16.

Hoàng Nghĩa Đạt,

Sinh viên lớp 57A Lý, Viện SP Tự nhiên,

17.

Phạm Thị Hương Giang,

Sinh viên lớp 57A Lý, Viện SP Tự nhiên,

18.

Nguyễn Thị Linh,

Sinh viên lớp 57A Lý, Viện SP Tự nhiên,

19.

Trần Thị Quỳnh Anh,

Sinh viên lớp 57A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

20.

Đậu Thị Hoàng,

Sinh viên lớp 57A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

21.

Phạm Thị Hoài Lam,

Sinh viên lớp 57A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

22.

Nguyễn Thị Nhung,

Sinh viên lớp 57A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

23.

Nguyễn Thị Thùy Dương,

Sinh viên lớp 57A Sinh, Viện SP Tự nhiên,

24.

Phạm Thị Tâm,

Sinh viên lớp 57A Sinh, Viện SP Tự nhiên,

25.

Phạm Thị Hiền,

Sinh viên lớp 58A Hóa Sinh, Viện SP Tự nhiên,

26.

Trần Thị Trúc Ngân,

Sinh viên lớp 58A Hóa Sinh, Viện SP Tự nhiên,

27.

Trần Thị Quỳnh Trang,

Sinh viên lớp 58A Hóa Sinh, Viện SP Tự nhiên,

28.

Phạm Văn Chiến,

Sinh viên lớp 56K2 Kỹ thuật ĐK&TĐH, Viện KT&CN,

29.

Nguyễn Bá Huy,

Sinh viên lớp 56K2 Kỹ thuật ĐK&TĐH, Viện KT&CN,

30.

Trần Anh Vương,

Sinh viên lớp 56K2 Kỹ thuật ĐK&TĐH, Viện KT&CN,

31.

Nguyễn Thị Phương Anh,

Sinh viên lớp 58B CNSH, Viện CN HS-MT,

32.

Phạm Thị Hiền,

Sinh viên lớp 57K CNTP, Viện CN HS-MT,

33.

Nguyễn Viết Cường,

Sinh viên lớp 58K CNTP, Viện CN HS-MT,

34.

Nguyễn Thị Hải Lý,

Sinh viên lớp 57A Văn, Viện SP Xã hội,

35.

Lê Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 58A Văn, Viện SP Xã hội,

36.

Lê Thị Thùy Trang,

Sinh viên lớp 57A Địa, Viện SP Xã hội,

37.

Trần Đình Hùng,

Sinh viên lớp 57B Báo chí, Viện KHXH&NV,

38.

Trương Thị Mỹ Nga,

Sinh viên lớp 57B Báo chí, Viện KHXH&NV,

39.

Trần Văn Tuyên,

Sinh viên lớp 58B Báo chí, Viện KHXH&NV,

40.

Mai Thị Na,

Sinh viên lớp 57B Chính trị học, Viện KHXH&NV,

41.

Xồng Y Xồng,

Sinh viên lớp 57B Công tác xã hội, Viện KHXH&NV,

42.

Tống Thị Khánh Hà,

Sinh viên lớp 58B1 Du Lịch, Viện KHXH&NV,

43.

Lê Thị Thảo,

Sinh viên lớp 58B2 Du Lịch, Viện KHXH&NV,

44.

Nguyễn Thị Khánh Quỳnh,

Sinh viên lớp 59B1 Du Lịch, Viện KHXH&NV,

45.

Lê Công Huy,

Sinh viên lớp 57K Nuôi trồng thủy sản, Viện NN&TN,

46.

Phạm Thị Tươi,

Sinh viên lớp 57K Nông học, Viện NN&TN,

47.

Đặng Trọng Tuấn,

Sinh viên lớp 57K Nuôi trồng thủy sản, Viện NN&TN,

48.

Phạm Thị Hoa,

Sinh viên lớp 57B1 Luật học, Khoa Luật,

49.

Nông Thị Kiều,

Sinh viên lớp 57B1 Luật học, Khoa Luật,

50.

Hoàng Thị Thùy Lan,

Sinh viên lớp 57B1 Luật học, Khoa Luật,

51.

Nguyễn Thị Phương Thảo,

Sinh viên lớp 57B1 Luật học, Khoa Luật,

52.

Trần Thị Hạnh,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

53.

Hà Xuân Hùng,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

54.

Nông Thị Huyền,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

55.

Đinh Thị Lệ,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

56.

Võ Thị Nhật Lệ,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

57.

Nguyễn Thị Thanh Loan,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

58.

Phạm Thị Miên,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

59.

Đào Thị Nguyệt,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

60.

Nguyễn Thị Trang Nhung,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

61.

Trịnh Thị Phương,

Sinh viên lớp 57B2 Luật học, Khoa Luật,

62.

Phạm Văn Huy,

Sinh viên lớp 57B3 Luật học, Khoa Luật,

63.

Ngũ Văn Tiến,

Sinh viên lớp 57B3 Luật học, Khoa Luật,

64.

Trần Thị Quỳnh,

Sinh viên lớp 57B3 Luật học, Khoa Luật,

65.

Đỗ Thùy Linh,

Sinh viên lớp 57B4 Luật học, Khoa Luật,

66.

Trần Thị Thương,

Sinh viên lớp 57B4 Luật học, Khoa Luật,

67.

Phạm Thị Diệu Linh,

Sinh viên lớp 57B5 Luật học, Khoa Luật,

68.

Mai Thị Trang,

Sinh viên lớp 57B5 Luật học, Khoa Luật,

69.

Phạm Bá Trung Đức,

Sinh viên lớp 57B1 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

70.

Tôn Thị Hương,

Sinh viên lớp 57B1 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

71.

Trương Thị Hà Phương,

Sinh viên lớp 57B1 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

72.

Phạm Thị Hằng,

Sinh viên lớp 57B2 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

73.

Lê Thị Huệ,

Sinh viên lớp 57B2 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

74.

Lê Thanh Chương,

Sinh viên lớp 57B3 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

75.

Nguyễn Thị Kim Oanh,

Sinh viên lớp 57B8 Kế toán, Khoa Kinh tế,

76.

Nguyễn Thị Hường,

Sinh viên lớp 58B5 Kế toán, Khoa Kinh tế,

77.

Kheo Thị Kiều Hạnh,

Sinh viên lớp 57A1 Mầm non, Khoa Giáo dục,

78.

Nguyễn Lâm Anh,

Sinh viên lớp 57A4 Mầm non, Khoa Giáo dục,

79.

Lô Thị Lý Hương,

Sinh viên lớp 58A1 Mầm non, Khoa Giáo dục,

80.

Trần Thị Hồng,

Sinh viên lớp 58A2 Mầm non, Khoa Giáo dục,

81.

Phan Thị Ánh Dương,

Sinh viên lớp 57A2 Tiểu học, Khoa Giáo dục,

82.

Vi Thị Ngọc,

Sinh viên lớp 57A4 Tiểu học, Khoa Giáo dục,

83.

Lữ Huyền Trang,

Sinh viên lớp 57A6 Tiểu học, Khoa Giáo dục,

84.

Kha Thị Thảo Nguyên,

Sinh viên lớp 58A1 Tiểu học, Khoa Giáo dục,

85.

Phạm Quỳnh Mai,

Sinh viên lớp 58A2 Tiểu học, Khoa Giáo dục,

86.

Cao Thị Kim Oanh,

Sinh viên lớp 57A Khoa Giáo dục Quốc phòng,

87.

Hoàng Thị Phương,

Sinh viên lớp 57A Khoa Giáo dục Quốc phòng,

88.

Phạm Đặng Khánh Giang,

Học sinh lớp 12A1 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên,

89.

Trần Hải Hà,

Học sinh lớp 12A1 Chuyên Toán, Trường THPT Chuyên,

90.

Bùi An Thịnh Nguyên,

Học sinh lớp 12A2 Chuyên Tin, Trường THPT Chuyên,

91.

Hoàng Văn Bình,

Học sinh lớp 12A4 Chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên,

92.

Nguyễn Thị Lê Na,

Học sinh lớp 12A5 Chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên,

93.

Thân Trần Bảo Ngọc,

Học sinh lớp 12A6 Chuyên Anh, Trường THPT Chuyên,

94.

Nguyễn Thị Hồng Ngân,

Học sinh lớp 12A7 Chuyên Anh, Trường THPT Chuyên,

95.

Phan Hồng Nhung,

Học sinh lớp 12A8 Chuyên Văn, Trường THPT Chuyên,

96.

Quán Vi Thái Bảo,

Học sinh lớp 12A12 CLC, Trường THPT Chuyên,

97.

Âu Chiến Thắng,

Cán bộ Phòng Quản trị và Đầu tư,

98.

Nguyễn Thị Hiến,

Cán bộ Trạm Y tế.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị các đảng ủy bộ phận, chi ủy chi bộ thông báo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết, nếu ai có ý kiến gì thì phản ánh về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 03/07/2020 để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành quyết định kết nạp.

2. Xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã xem xét và chuẩn y đề nghị của các Đảng ủy bộ phận: Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường, Viện Sư phạm Xã hội, Khoa Luật, Khoa Kinh tế, Khoa Xây dựng và các chi ủy chi bộ: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị và Đầu tư chuyển chính thức cho các đảng viên dự bị sau đây:

 

1.

Ngô Thị Ánh Hồng,

Học viên cao học 27 Toán, Viện SP Tự nhiên,

2.

Phan Thị Mai Lê,

Học viên cao học 27 Toán, Viện SP Tự nhiên,

3.

Nguyễn Thị Linh,

Học viên cao học 27 Toán, Viện SP Tự nhiên,

4.

Nguyễn Thị Ngọc Anh,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

5.

Nguyễn Thị Bích Nga,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

6.

Phan Thị Phương Trà,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

7.

Nguyễn Thị Kiều Trinh,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

8.

Nguyễn Thị Hà Vy,

Sinh viên lớp 57A1 Toán, Viện SP Tự nhiên,

9.

Ngô Trường An,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

10.

Phạm Thị Linh,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

11.

Phạm Thùy Linh,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

12.

Nguyễn Thị Ngọc,

Sinh viên lớp 57A2 Toán, Viện SP Tự nhiên,

13.

Nguyễn Quang Vũ,

Học viên cao học 27 Lý, Viện SP Tự nhiên,

14.

Nguyễn Thị Anh Thơ,

Học viên cao học 27 Lý, Viện SP Tự nhiên,

15.

Trần Thị Trinh,

Sinh viên lớp 57A Lý, Viện SP Tự nhiên,

16.

Ngô Hà Thảo Nhi,

Học viên cao học 27 Hóa, Viện SP Tự nhiên,

17.

Nguyễn Thị Thảo,

Học viên cao học 27 Hóa, Viện SP Tự nhiên,

18.

Hoàng Cẩm Vân,

Học viên cao học 27 Hóa, Viện SP Tự nhiên,

19.

Lê Thị Hồng,

Sinh viên lớp 57A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

20.

Chu Thị Hải Yến,

Sinh viên lớp 57A Hóa, Viện SP Tự nhiên,

21.

Nguyễn Lâm Thư,

Sinh viên lớp 57A Sinh, Viện SP Tự nhiên,

22.

Phạm Lê Trung Hiếu,

Sinh viên lớp 58K4 CNTT, Viện KT&CN,

23.

Lương Văn Thắng,

Sinh viên lớp 57K CNTP, Viện CN HS-MT,

24.

Phan Thị Hoài Thủy,

Học viên cao học 27 Văn, Viện SP Xã hội,

25.

Vũ Như Ngọc,

Sinh viên lớp 57A Văn, Viện SP Xã hội,

26.

Nguyễn Thị Như Quỳnh,

Sinh viên lớp 57A Văn, Viện SP Xã hội,

27.

Trần Thị Kiều Trinh,

Sinh viên lớp 57A Văn, Viện SP Xã hội,

28.

Nguyễn Thị Phương Thảo,

Cán bộ Khoa Luật,

29.

Nguyễn Thị Mai Trang,

Cán bộ Khoa Luật,

30.

Nguyễn Thị Phương Anh,

Sinh viên lớp 56B9 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

31.

Nguyễn Thị Ngọc Chi,

Sinh viên lớp 57B3 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

32.

Nguyễn Thị Hải,

Sinh viên lớp 59B1 Luật Kinh tế, Khoa Luật,

33.

Pham Thị Dịu,

Sinh viên lớp 57B1 Kế toán, Khoa Kinh tế,

34.

Vương Thị Khánh Nhàn,

Sinh viên lớp 57B1 Kế toán, Khoa Kinh tế,

35.

Hoàng Thị Hà Nhi,

Sinh viên lớp 57B8 Kế toán, Khoa Kinh tế,

36.

Hồ Thị Giang,

Sinh viên lớp 60B3 Kế toán, Khoa Kinh tế,

37.

Đặng Thị Nga,

Sinh viên lớp 57B TCNH, Khoa Kinh tế,

38.

Trần Trọng Đạt,

Sinh viên lớp 57K1 Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Xây dựng,

39.

Lê Mỹ Duyên,

Sinh viên lớp 57A Khoa Giáo dục Quốc phòng,

40.

Trần Đình Diệu,

Cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính,

41.

Trần Thị Thanh Nhàn,

Cán bộ Phòng Quản trị và Đầu tư.

3. Xét kỷ luật đảng viên

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật 2 đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Giáo dục và Chi bộ phòng Quản trị và Đầu tư bằng hình thức Khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hội đồng Trường xem xét, thông qua một số nội dung sau đây:

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Đề án bổ nhiệm Hiệu trưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng, bầu Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường, Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

2. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe và thống nhất nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Giám hiệu Nhà trường và nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất chủ trương sắp xếp, bố trí công tác cho đồng chí Hà Văn Ba, Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020, không tiếp tục tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng Nhà trường 2015 - 2020.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về dự kiến phân công Phó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường cho đến khi bầu được Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về dự kiến kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng cho đến khi bầu được Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã xem xét và thống nhất định hướng kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- Bổ sung đồng chí Trần Châu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 .

- Đồng chí Hà Văn Ba, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022

8. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thảo luận và thống nhất phân công phụ trách lĩnh vực công tác, phụ trách các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộTrường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

9. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 07 NĂM 2020

1. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); 91 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020). Triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Phạm Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp chỉ đạo thực hiện.

2. Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020; chuyển sinh hoạt Đảng về cơ sở mới cho sinh viên tốt nghiệp ra Trường; thành lập các Ban của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu các chức danh Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Hoa Du, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chỉ đạo thực hiện.

3. Chỉ đạo phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"; triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng tiến độ; tiếp tục xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp chỉ đạo thực hiện.

4. Chỉ đạo hoạt động đào tạo sau đại học; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình ETEP; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng cơ bản tại Cơ sở 1, Cơ sở 2; tăng cường công tác an ninh, trật tự; tiếp tục triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng - Trường Đại học Vinh. Phân công đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

5. Chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Triển khai Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020; triển khai hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cấp chứng chỉ; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO giai đoạn 2020 - 2022, Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh, Kế hoạch chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030, Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học; thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí. Phân công đồng chí Trần Bá Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, chỉ đạo thực hiện.

Vậy, thông báo để Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường được biết./.