Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh; để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường, Nhà trường quyết định tiếp tục triển khai phương án dạy - học trực tuyến đối với bậc đào tạo trình độ đại học (chính quy, vừa làm vừa học) và sau đại học từ nay cho đến khi có thông báo mới.

- Lịch dạy và học trực tuyến được thực hiện theo đúng thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2020 - 2021. Việc triển khai dạy - học trực tuyến chỉ tiến hành đối với các lớp lý thuyết; các lớp thực hành được bố trí bù vào thời gian khác.

- Giảng viên chuẩn bị bài giảng, sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS của Nhà trường để thực hiện việc giảng dạy (Phần mềm Zoom có bản quyền sẽ được tích hợp trên hệ thống LMS để giảng viên có thể thực hiện bài giảng theo thời gian thực). Việc quản lý lớp học, kiểm tra đánh giá được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Giao Trung tâm CNTT chuẩn bị hướng dẫn kỹ thuật đưa lên hệ thống LMS, iOffice để giảng viên, sinh viên, học viên biết và thực hiện.

- Sinh viên, học viên phải tham gia học tập đầy đủ theo thời khóa biểu và hoàn thành các yêu cầu của giảng viên và bài học.

- Trong thời gian học trực tuyến, sinh viên, học viên không phải đến trường. Kế hoạch dạy - học tiếp theo sẽ được Nhà trường thông báo tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19.

Giảng viên, sinh viên, học viên thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo của Nhà trường qua website, iOffice, các fanpage facebook chính thức để thực hiện, vừa đảm bảo kế hoạch dạy - học, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các khoa, viện, các đơn vị liên quan thông tin đến cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên để nghiêm túc triển khai thực hiện./.

20210216_1.pdf