Các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trao đổi, đề xuất Khung chuẩn đầu ra và định hướng phát triển chương trình đào tạo các ngành khoa học giáo dục và giáo viên phổ thông.

GS.TS. Đinh Quang Báo với bài tham luận "Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục tích hợp ở trường phổ thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

Hội thảo đã nhận được 12 báo cáo khoa học của 8 trường ĐHSP chủ chốt tham gia Chương trình ETEP, tập trung đề xuất về "Khung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo khoa học giáo dục và giáo viên phổ thông"; "Phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông mới"; "Phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông định hướng năng lực giáo dục tích hợp ở trường phổ thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0".

TS. Trần Bá Trình - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghiệp vụ sư phạm - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trình bày vấn đề "phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới"

Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo bàn về sự phối hợp của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục đại học, các nhà quản lý, nhà khoa học để giải quyết các vấn đề "Đào tạo GVPT ở từng cấp học nên được tiếp cận và định hướng như thế nào? Được thực hiện theo mô hình, phương thức nào là tối ưu?"

Tiểu ban sư phạm hoá học

Hội thảo sẽ thống nhất Dự thảo Khung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo khoa học giáo dục và giáo viên phổ thông gắn với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông mới, Chương trình giáo dục các môn học phổ thông mới và xu thế mới về đào tạo giáo viên phổ thông trên thế giới. Hoạt động này giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới có thể phê duyệt ban hành văn bản pháp quy về Khung chuẩn đầu ra.

Tranh luận sôi nổi tại tiểu ban sư phạm toán học

Trong bối cảnh hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng và có tác động toàn cầu, hoạt động phát triển chương trình đào tạo các ngành khoa học giáo dục và giáo viên phổ thông cần đáp ứng tốt nhất Chương trình giáo dục phổ thông mới, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao của giáo dục phổ thông. 

Tiểu ban sư phạm địa lý

Tiểu ban sư phạm vật lý

Tiểu ban sư phạm sinh học và sư phạm KHTN

Tiểu ban sư phạm âm nhạc và mỹ thuật

Hội thảo do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội thảo về vấn đề này đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ 10/5 đến 12/5/2018, với sự tham gia của ngành giáo dục khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Nguồn: Ban Truyền thông ETEP TW