1

Ông Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Ông Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

Ông Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

Ông Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường

Ủy viên

5

Bà Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên

6

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng TCCB

Ủy viên

7

Ông Đậu Đăng Tuấn – Quyền trưởng phòng KHTC

Ủy viên

8

Ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng phòng HCTH

Ủy viên

9

Ông Trần Bá Tiến - Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

10

Ông Đinh Phan Khôi - Trưởng phòng KH&HTQT

Ủy viên

11

Ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng TTrGD

Ủy viên

12

Ông Lê Xuân Sơn – Phó HT Trường THPT Chuyên

Ủy viên

13

Ông Phan Xuân Phồn - HT Trường TH Sư phạm

Ủy viên

14

Ông Đinh Ngọc Thắng - Trưởng khoa Luật

Ủy viên

15

Ông Nguyễn Anh Chương, Trưởng Ban QLCS II

Ủy viên

16

Ông Phạm Xuân Chung - Trưởng ban TTrND

Ủy viên

17

Ông Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

18

Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chánh VP Đảng – Đoàn thể

Ủy viên

19

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc – Trưởng khoa Kinh tế

Ủy viên

20

Bà Đặng Thị Thu Phó trưởng phòng phụ trách phòng CTCT HSSV

Ủy viên