1

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

2

GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

3

GS.TS. Trần Đình Thắng

4

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

5

PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng

6

PGS.TS. Kiều Phương Chi

7

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

8

PGS.TS. Bùi Văn Dũng

9

PGS.TS. Phạm Minh Hùng

10

PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm

11

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

13

PGS.TS. Cao Tiến Trung

14

PGS.TS. Ngô Đình Phương

15

PGS.TS. Đào Khang