1

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Chủ tịch

2

GS.TS. Thái Văn Thành

Thành viên

3

PGS.TS. Ngô Đình Phương

Thành viên

4

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Thành viên

5

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

Thành viên

6

PGS.TS. Kiều Phương Chi

Thành viên

7

GS.TS. Nguyễn Văn Quảng

Thành viên

8

PGS.TS. Cao Tiến Trung

Thành viên

9

GS.TS. Trần Đình Thắng

Thành viên

10

PGS.TS. Hoàng Hữu Việt

Thành viên

11

TS Nguyễn Hoài Nguyên

Thành viên

12

PGS.TS. Trần Vũ Tài

Thành viên

13

PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

Thành viên

14

TS Nguyễn Ngọc Hiền

Thành viên

15

TS Nguyễn Thị Kim Anh

Thành viên

16

TS Đinh Ngọc Thắng

Thành viên

17

TS Nguyễn Thị Thu Cúc

Thành viên

18

TS Nguyễn Anh Dũng

Thành viên

19

PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm

Thành viên

20

TS Trần Bá Tiến

Thành viên

21

TS Đinh Phan Khôi

Thư ký

22

PGS.TS. Bùi Văn Dũng

Thành viên

23

TS Trần Đình Quang

Thành viên

24

TS Nguyễn Văn Thuận

Thành viên

25

TS Phan Xuân Phồn

Thành viên