Hội đồng trường

Nguyễn Hoa Du
Đinh Xuân Khoa
Thái Văn Thành
Ngô Đình Phương
Trần Tu Khánh
Hà Văn Ba
Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Anh Chương
Nguyễn Thị Thu Cúc
Đinh Văn Liêm
Nguyễn Thị Thanh
Đinh Phan Khôi
Phan Xuân Phồn
Nguyễn Thị Kim Chi
Trần Quang Quý
Nguyễn Phương Đông
Bùi Hồng Quang