Hội đồng trường

Nguyễn Hoa Du
Đinh Xuân Khoa
Thái Văn Thành
Ngô Đình Phương
Nguyễn Huy Bằng
Hà Văn Ba
Phạm Thị Bình
Thiều Đình Phong
Nguyễn Thị Thu Cúc
Đinh Văn Liêm
Nguyễn Thị Thanh
Đinh Phan Khôi
Phan Xuân Phồn
Nguyễn Thị Kim Chi
Trần Quang Quý
Trần Tú Khánh
Nguyễn Tuấn Huỳnh