Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh.

Số lượng: 13 người.

Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.

Thông báo tuyển dụng