Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện, các đơn vị liên quan thông tin rộng rãi, kịp thời đến các đối tượng sinh viên; chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, phỏng vấn tuyển dụng nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1 nhà A0 Trường Đại học Vinh

Điện thoại: 0238.37 33 666 hoặc 0238.3855452 máy lẻ 326, 399

Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn

Website: www.daotaolientuc.vinhuni.edu.vn./.

Tổng hợp thông tin