Tại hội nghị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường đã tiến hành tổng kết những hoạt động tiêu biểu trong năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ cho năm học 2020 - 2021. Đây là năm học tiếp tục Triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường khóa XXX, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Trường khóa XI, Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh khóa III và Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI trong ĐVTN. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: 

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII trong ĐVTN.

Hai là, triển khai Kế hoạch số 527 KH/TWĐTN-BTG ngày 29/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 ­- 2021, Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Ba là, tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN, phát động các phong trào thi đua hướng tới việc thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường các hình thức thực hành, thực tập, rèn nghề của ĐVTN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh thực hiện nề nếp kỷ cương, nếp sống văn hóa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong học tập, thi cử và rèn luyện.

Năm là, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng. Thường xuyên tăng cường các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thực hiện Cuộc vận động “Vì nghĩa tình biên giới - hải đảo”.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; tham gia xây dựng Đảng. 

Cũng tại hội nghị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường đã tiến hành hướng dẫn ĐVTN trong công tác chuẩn bị Đại hội chi Đoàn, đánh giá Đoàn viên, chi Đoàn. Hội Sinh viên trường đã trao tặng các Giải thưởng cuộc thi Online được tổ chức trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Một số hình ảnh Hội nghị: 

Tin bài: VP Đoàn Thanh niên