Nhà trường đã trích một phần kinh phí để hỗ trợ tiền ăn cho các em lưu học sinh. Tuy nhiên, các em vẫn đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng cán bộ, nhà giáo, người lao động Trường Đại học Vinh. Nhằm đảm bảo an toàn đời sống và sức khỏe cho sinh viên, Công đoàn trường kêu gọi các Công đoàn bộ phận vận động cán bộ, đoàn viên của đơn vị chung tay hỗ trợ cho các em. Mức ủng hộ: Tối thiểu 100.000 đồng/người.

Các Công đoàn bộ phận tiếp nhận sự ủng hộ của đoàn viên đơn vị mình và gửi về cho Văn phòng Đảng - Đoàn thể (trực tiếp cho đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Chuyên viên).

Toàn văn lời kêu gọi của Ban Chấp hành Công đoàn trường

Chiều ngày 6/4/2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Công đoàn trường, Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Vinh đã đến Trường, trực tiếp ủng hộ lưu học sinh qua Công đoàn trường số tiền là 13.140.000đ. Đây là sự chung tay đầy ý nghĩa của các thầy giáo, cô giáo hội viên hội cựu giáo chức đối với Nhà trường nói chung và lưu học sinh nói riêng.

Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức trực tiếp đến Trường trao số tiền ủng hộ cho lưu học sinh qua Công đoàn trường

HN