I. NỘI DUNG CÂU HỎI

1. Trình bày định hướng về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?

2. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào? Ngoài những tiêu chuẩn chung, tại Đảng bộ Trường Đại học Vinh còn quy định thêm những tiêu chuẩn nào về kết nạp quần chúng vào Đảng để nâng cao chất lượng đảng viên? Anh/chị cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

3. Phân tích nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

4. Anh/chị hãy viết một bài luận (khoảng 2.000 từ) về một trong các chủ đề sau đây:

- Chủ đề 1: Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu đối với giáo dục đại học Việt Nam?

- Chủ đề 2: Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

- Chủ đề 3: Hội nhập quốc tế

Mỗi học viên chọn một trong 3 chủ đề, trình bày theo bố cục gợi ý:

+ Bối cảnh, tầm quan trọng của chủ đề đã lựa chọn;

+ Thực trạng, nhận thức của bản thân;

+ Nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu;

+ Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

5. Vấn đề mà Anh/chị tâm đắc nhất khi tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; anh/chị có những kiến nghị, đề xuất gì cho công tác tổ chức, giảng dạy... với Ban Tổ chức lớp học nhằm rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tiếp theo?

II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

1. Bài viết tay trên một mặt giấy A4, đóng thành tập.

2. Trang bìa (TẢI FILE ĐÍNH KÈM), yêu cầu ghi rõ:

+ Đảng bộ tỉnh Nghệ An (dòng trên), Đảng bộ Trường Đại học Vinh (dòng dưới), phần trên của bìa.

+ Bài thu hoạch Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, phần giữa.

+ Họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, quê quán, lớp, viện, khoa, phòng, trung tâm, trạm, trường trực thuộc..., phần dưới của bìa.

III. THỜI GIAN NỘP BÀI

- Các học viên hoặc đại diện lớp/viện/khoa/phòng/trung tâm/trạm/trường trực thuộc nộp bài thu hoạch tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể, tầng 1 nhà A0.

- Thời gian: chậm nhất là 17h00, chiều thứ Năm ngày 25/06/2020.

- Nhận chứng chỉ trong tháng 7/2020./.