1. TÌM LƯỚT

1.1 Tổng quan về tìm lướt

Tìm lướt là tìm theo các từ/cụm từ/ ký tự… theo trật tự vần chữ cái (dạng từ điển). Cách tìm lướt thường được sử dụng khi người tìm tin không nhớ thật chính xác từ khóa, từ chuẩn để tìm tin hoặc dùng trong trường hợp muốn tham khảo thêm các từ khóa, thuật ngữ khác để tìm tin cho phù hợp với mục đích tìm kiếm.

1.2 Các trường tìm kiếm và chuỗi tìm kiếm

Các trường tìm kiếm: có thể lựa chọn như sau: Tác giả, Tiêu đề, Chủ đề, Ký hiệu PL/XG, Môn học

Chuỗi tìm kiếm: là một từ, một ký tự hoặc cụm từ bao gồm chữ, số hoặc cả chữ và số.

1.3 Thực hiện một tìm kiếm

Để thực hiện một tìm kiếm bạn thực hiện các bước sau:

Địa chỉ trang web: thuvien.vinhuni.edu.vn

Từ thanh Menu chọn Tra cứu Tìm lướt, giao diện tìm lướt của KIPOSWEB hiển thị như sau:

- Nhập từ/ cụm từ vào ô tìm lướt.

- Bộ sưu tập : Giới hạn phạm vi tìm kiếm trong bộ sưu tập được chọn

- Từ giao diện tìm kiếm trên chọn trường cần tìm, kích chuột vào ‚ được liệt kê trên giao diện để lựa chọn trường tìm tin: Tác giả, Tiêu đề, Chủ đề, Ký hiệu PL/XG, Môn học.

- Người dùng có thể trỏ chuột vào dấu ? để có được trợ giúp và truy vấn tìm kiếm tối ưu.

- Sau khi nhập và lựa chọn trường cần tìm kiếm xong kích chuột vào nút Tìm Kiếm.

1.4 Hiển thị danh sách tìm lướt

Hình 1.1 Giao diện kết quả tìm lướt

- Một danh sách kết quả sẽ hiển thị. Danh sách kết quả tìm thấy sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. Để xem các trang kết quả khác người sử dụng chọn các nút mũi tên tương ứng theo hướng phải (trang sau) hoặc trái (trang trước).

 - Kích chuột vào dòng kết quả được tìm thấy để thực hiện một tìm kiếm trong giới hạn vừa tìm thấy này. Một danh sách kết quả tìm thấy sẽ hiển thị.

- Kích chuột vào Chi tiết để xem Thông tin đầy đủ hơn về đầu mục này.

- Thông tin chi tiết thư mục và đầu mục của tài liệu được hiển thị.

2. TÌM THEO TỪ KHÓA

2.1 Mục đích

Cho phép người dùng có thể tìm tài liệu bằng cách gõ vào các mẫu tìm các từ khoá. Từ khóa có thể là bất kỳ một từ nào trong các trường Tác giả, Tiêu đề, Chủ đề, Môn học, Năm xb, Điểm truy cập chính,Tóm tắt, Mọi trường. Phương pháp tìm kiếm này cho phép người dùng có thể kết hợp các từ khóa với nhau bằng các toán tử cũng như hạn chế phạm vi tìm kiếm bằng các ký tự đại diện.

Ngoài ra, người dùng có thể quy định dạng hiển thị của kết quả tìm kiếm tùy theo những thông tin muốn thu nhận được.

2.2 Cách thực hiện

Từ giao diện trang chủ của KIPOS  chọn Tra cứu Tìm từ khóa xuất hiện màn hình giao diện tìm kiếm theo từ khóa như sau:

Hình 2.1: Giao diện tìm kiếm theo từ khóa

Để thực hiện một tìm kiếm theo từ khóa thực hiện như sau:

+ Bộ sưu tập : Giới hạn phạm vi tìm kiếm trong bộ sưu tập được chọn

+ Lựa chọn trường tìm tin : Chỉ định phạm vi trường tìm kiếm: Nhan đề, Tác giả, Chủ đề Môn học, Năm xb, Điểm truy cập chính,Tóm tắt, Mọi trường.

+ Nhập từ / cụm từ muốn tìm kiếm vào ô tìm kiếm

+ Với chức năng tìm kiếm này người sử dụng cũng có thể sử dụng các toán tử để

kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm:

Và: kết hợp các từ khóa để tìm tin (Thu hẹp phạm vi tìm kiếm)

Hoặc: Tìm tin với các từ khóa được chỉ định ( mở rộng phạm vi tìm kiếm) Không: Loại trừ các từ khóa không cần thiết trong quá trình tìm tin.

+ Người dùng có thể trỏ chuột vào dấu ? để có được trợ giúp và truy vấn tìm kiếm tối ưu.

+ Một danh sách kết quả sẽ hiển thị. Danh sách kết quả tìm thấy sẽ được phân thành nhiều trang để hiển thị. Để xem các trang kết quả khác người sử dụng chọn các nút  mũi tên tương ứng theo hướng phải (trang sau) hoặc trái (trang trước).

Hình 2.2. Giao diện kết quả tìm theo từ khóa

+ Kích chuột vào tên tài liệu mình cần tìm để xem thông tin chi tiết hơn về biểu ghi tài liệu hoặc chọn


. Đầu mục: xem thông tin cuốn sách nằm ở vị trí kho nào

Hình 2.2.1. Chọn đầu  mục xem vị trí sách

Tài liệu số: Nếu có bản số hóa sẽ đọc trực tiếp trên trang web

Hình 2.2.2. Chọn tài liệu số đọc trực tiếp

. Marc: để xem thông tin chi tiết hơn ở dạng Marc.

Hình 2.2.3. Chọn marc để xem thông tin chi tiết

3. TÌM KIẾM CHUYÊN GIA

3.1 Mục đích

Phương thức tìm kiếm này cho phép người dùng có khả năng sử dụng  các  trường tìm tin, các toán tử logic, các ký tự để xây dựng các biểu thức điều kiện tìm kiếm phù hợp cho phép người sử dụng có thể giới hạn phạm vi tìm kiếm, mở rộng, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, loại trừ các từ khóa không cần thiết cho việc tìm tin, … với số lượng kết hợp không giới hạn, khả năng tìm trên kết quả đã tìm cho phép hạn chế tối đa thông tin dư thừa và thực hiện tìm kiếm nhanh chóng, thống kê chính xác kết quả tìm kiếm. Cách tìm kiếm này cũng cho phép xem các biểu ghi theo 03 cách : Rút gọn, Đầy đủ, Tiêu chuẩn.

3.2 Cách thực hiện

Từ giao diện trang chủ của KIPOS chọn Tra cứu Tìm chuyên gia xuất hiện màn hình giao diện tìm kiếm theo chuyên gia như sau: