I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thu nhận thông tin khách quan của các nhà tuyển dụng về “sản phẩm” đào tạo của Trường Đại học Vinh, giúp Nhà trường có căn cứ để điều chỉnh trong công tác quản lý, tuyển sinh, đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.

- Kết nối với cựu sinh viên, tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất giúp đỡ sinh viên và góp phần phát triển Nhà trường.

- Hình thức điều tra, khảo sát phong phú, đa dạng; thu nhận kết quả chính xác, phản ánh trung thực, khách quan tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

Thông qua việc thu thập thông tin của sinh viên tốt nghiệp, đợt khảo sát sẽ:

- Cung cấp các thông tin có giá trị về khả năng tham gia thị trường lao động của sinh viên tốt nghiệp;

- Đánh giá mức độ phù hợp giữa chương trình đào tạo, các kiến thức, kỹ năng cũng như các tiêu chuẩn về hành vi, thái độ, các phẩm chất khác được trang bị cho sinh viên với yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Cung cấp thông tin để Nhà trường điều chỉnh phương thức, kế hoạch, chương trình đào tạo: Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo chuẩn đầu ra; hoàn thiện tài liệu, phương tiện giảng dạy; cung cấp thông tin phục vụ việc hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên; thực hiện các chương trình hợp tác giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng sinh viên tốt nghiệp...

2. Nội dung

- Khảo sát về việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên: tỷ lệ sinh viên có việc làm; thời gian có việc làm sau tốt nghiệp; sự phù hợp của công việc với ngành được đào tạo; các kiến thức, kỹ năng được học có bổ trợ hiệu quả trong công tác; sự phù hợp “giữa chuẩn đầu ra” đã được công bố và chuẩn so với thực tế; khu vực làm việc, thành phần kinh tế; mức thu nhập bình quân hàng tháng; xu hướng nghề nghiệp...

- Điều tra lý do sinh viên tốt nghiệp chậm hoặc không tìm được việc làm; những kiến thức, kỹ năng nào sinh viên cần chuẩn bị trước khi tốt nghiệp; ý kiến đóng góp, nâng cao hiệu quả đào tạo của Nhà trường.

- Lập danh bạ, kết nối với cựu sinh viên nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất giúp đỡ học sinh, sinh viên và góp phần phát triển Nhà trường.

- Nhập dữ liệu sinh viên tốt nghiệp vào hệ thống phần mềm báo cáo tình trạng việc làm (online) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phạm vi khảo sát, mẫu khảo sát

- Đợt khảo sát được thực hiện đối với khóa sinh viên tốt nghiệp thuộc năm 2018 (tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018).

- Số lượng dự kiến: 4.153 sinh viên tốt nghiệp.

4. Hình thức

- Khảo sát qua mạng internet: Cung cấp đường link cho sinh viên tốt nghiệp truy cập và trả lời phiếu trên phần mềm khảo sát sinh viên tốt nghiệp trên website trường.

- Khảo sát qua mạng xã hội như facebook, Zalo...

- Khảo sát qua gửi thư: Gửi phiếu khảo sát trực tiếp đến sinh viên tốt nghiệp; tiếp nhận phiếu và nhập thông tin phản hồi vào bảng tổng hợp.

- Khảo sát trực tiếp qua phỏng vấn: thực hiện đối với các đối tượng sinh viên tốt nghiệp có hộ khẩu tại thành phố Vinh và vùng phụ cận; sinh viên tiếp tục học cao học tại trường hoặc các đối tượng về Trường nhận văn bằng, chứng chỉ...

- Khảo sát qua gọi điện thoại và các hình thức khác.

5. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 20/7-31/7/2019: Lập kế hoạch thực hiện.

- Từ ngày 01/8 - 15/8/2019: Lập danh sách sinh viên tốt nghiệp, lập mẫu phiếu, lập phương án khảo sát phù hợp.

- Từ ngày 16/8 - 30/9/2019: Điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

- Từ ngày 01/10 - 20/10/2019: Tổng hợp, báo cáo kết quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình, dự toán trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thông tin, dữ liệu, mẫu phiếu và chủ trì tổ chức khảo sát theo kế hoạch;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả và lưu trữ lâu dài dữ liệu khảo sát;

- Nhập dữ liệu vào phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổng hợp, có ý kiến tham mưu cho nhà trường thông qua đợt khảo sát;

- Tiếp tục triển khai khảo sát các khóa còn lại, phục vụ lâu dài cho các hoạt động của Nhà trường.

2. Phòng Đào tạo

Cung cấp danh sách, số liệu sinh viên tốt nghiệp năm 2018 phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát việc làm sau tốt nghiệp.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp điều chỉnh phần mềm khảo sát; phối hợp xử lý kết quả khảo sát, xuất số liệu.

4. Các khoa, viện

- Phối hợp Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp xây dựng group trên mạng xã hội, gửi đường link phiếu điều tra đến các đối tượng khảo sát theo kế hoạch;

- Tiếp nhận kết quả khảo sát, phân tích kết quả làm căn cứ để tổ chức dạy học phù hợp lưu trữ lâu dài kết quả khảo sát và các thông tin sinh viên, phục vụ cho các hoạt động của viện, khoa và Nhà trường. 

5. Các đơn vị liên quan khác

- Tăng cường truyền thông về chương trình khảo sát sinh viên trong cán bộ, học viên, sinh viên;

- Phối hợp cung cấp dữ liệu sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên thành đạt nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất giúp đỡ HSSV và góp phần phát triển Nhà trường.

Trên đây là kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2018, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường chủ động phối hợp triển khai và hoàn thành kế hoạch theo quy định./.

Mẫu phiếu khảo sát