I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Các hoạt động được tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn; HSSV có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh xa về quê đón Tết trong không khí phấn khởi, vui tươi, ấm cúng; góp phần thực hiện tốt chủ trương “Tết vì người nghèo”.

- Đây là hoạt động xã hội lớn, thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách”; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, viên chức và HSSV Trường Đại học Vinh.

- Chương trình tổ chức an toàn, tiết kiệm, ấm cúng, phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần nhân văn, tính cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện.

- Ngoài sự đóng góp của cán bộ, viên chức trong nhà trường, chương trình còn kêu gọi sự ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung

Nhà trường tổ chức gặp mặt, tặng quà cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, HSSV ở xa về quê đón Tết đầm ấm cùng gia đình.

2. Đối tượng, tiêu chí xét chọn

- Đối tượng: HSSV hệ chính quy hiện đang học tập trung tại trường, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện; HSSV thường trú tại các tỉnh cách xa Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Thứ tự ưu tiên trong xét hồ sơ:

+ HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động để nuôi sống gia đình;

+ HSSV con hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hoặc sống ở vùng đặc biệt khó khăn;

+ HSSV là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; HSSV bị tai nạn rủi ro đột xuất, có hoàn cảnh khó khăn;

+ HSSV là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc vùng sâu, vùng xa thuộc hộ cận nghèo;

+ HSSV con các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn;

+ HSSV con hộ nghèo (không thuộc các đối tượng trên);

+ HSSV thuộc gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học;

+ HSSV thường trú tại các tỉnh cách xa Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh khó khăn;

+ Các đối tượng HSSV có hoàn cảnh khó khăn khác...

3. Số lượng:

Căn cứ vào số lượng HSSV học tập trung, tỷ lệ HSSV có hoàn cảnh khó khăn, hộ khẩu thường trú của HSSV, Nhà trường dự kiến phân bổ chỉ tiêu như sau:

TT

Đơn vị

Số suất xét

tối đa

Ghi chú

1

Khoa Kinh tế

80

Nhà trường sẽ căn cứ số lượng thực tế các khoa, viện, trường trực thuộc đề xuất; hoàn cảnh của từng HSSV và số tiền học bổng, quà tặng quyên góp được để quyết định số HSSV được tặng quà.

2

Khoa Luật

60

3

Khoa Giáo dục

50

4

Khoa Xây dựng

35

5

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

35

6

Khoa Giáo dục Thể chất

05

7

Khoa Giáo dục Quốc phòng

05

8

Viện Sư phạm Tự nhiên

25

9

Viện Sư phạm Xã hội

20

10

Viện Kỹ thuật - Công nghệ

50

11

Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

20

12

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

25

13

Viện Khoa học xã hội và Nhân văn

25

14

Trường THPT Chuyên

10

15

Trường Thực hành sư phạm

05

Tổng số suất (dự kiến)

450

Giá trị mỗi suất quà: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng); tổng kinh phí trao quà dự kiến: 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

4. Quy trình xét chọn

- Các viện, khoa, trường trực thuộc căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, phổ biến cho toàn bộ HSSV biết, hướng dẫn cho các lớp triển khai xét chọn, giới thiệu HSSV theo đúng đối tượng, tiêu chí và thứ tự ưu tiên như trên.

- Việc xét chọn được tiến hành công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng, không để sót các đối tượng HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trưởng các viện, khoa, trường trực thuộc chịu trách nhiệm về danh sách HSSV của đơn vị mình. Nhà trường căn cứ vào đối tượng, chỉ tiêu, hoàn cảnh thực tế của HSSV để xét chọn và ra quyết định danh sách HSSV được thụ hưởng.

5. Hồ sơ xét cấp

- Biên bản họp xét của Hội đồng kèm theo danh sách HSSV được đơn vị đề nghị. Danh sách HSSV được xếp theo thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn tại mục II.2. gồm các cột: TT, họ và tên, ngày sinh, lớp, quê quán (tỉnh), hoàn cảnh, điện thoại liên hệ. 

- Tờ khai của HSSV (theo mẫu), có xác nhận của khoa, viện, trường trực thuộc.

Lưu ý: Các đơn vị (khoa, viện, trường trực thuộc) căn cứ hoàn cảnh để xét và sắp xếp danh sách HSSV theo thứ tự ưu tiên. Đối với những HSSV đã có hồ sơ (theo các đối tượng trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hồ sơ HSSV khó khăn, HSSV thường trú ở xa…) lưu ở đơn vị phù hợp với các tiêu chí nêu trên, các đơn vị xác nhận danh sách, không để HSSV phải nạp thêm giấy tờ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian dự kiến: 19h00’ ngày 22/01/2019 (thứ Ba, 17/12 năm Mậu Tuất).  

- Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

III. KINH PHÍ, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí tặng quà (dự kiến) là: 225 triệu đồng.

- Kinh phí tổ chức: Có dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt;

2. Nguồn kinh phí

- Vận động cán bộ, viên chức đóng góp bằng ngày lương ủng hộ các hoạt động;

- Kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp;

- Trích từ Quỹ Hỗ trợ HSSV Trường Đại học Vinh;

- Trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Trường Đại học Vinh…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, dự toán kinh phí tổng thể trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt;

- Kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật, kinh phí để tổ chức chương trình;

- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị HSSV và các đơn vị liên quan xét duyệt hồ sơ học sinh, sinh viên được đề xuất tặng quà;

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên - Kỷ Hợi 2019” đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, ấm cúng, đúng kế hoạch; tổ chức tổng kết, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định;

- Thiết kế thư cảm ơn, giấy chứng nhận hoặc bảng vinh danh ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ chương trình.

2. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, HSSV và học viên về mục đích, ý nghĩa của các chương trình nêu trên. Vận động cán bộ, viên chức, HSSV và học viên tiếp tục quan tâm, chăm lo cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

- Chủ trì xét duyệt danh sách HSSV trình Hiệu trưởng ban hành quyết định tặng quà Tết của chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên - Kỷ Hợi 2019”.

- Bố trí một khu vực tại Nhà Truyền thống để vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có các hoạt động ủng hộ, tài trợ cho HSSV và cho Nhà trường dưới mọi hình thức.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp kêu gọi sự ủng hộ từ các đối tác của Trường Đại học Vinh;

- Tiếp nhận nguồn kinh phí do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ và nguồn đóng góp trích từ ngày lương của cán bộ, viên chức. Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo để Nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động theo kế hoạch;

- Cấp kinh phí tổ chức chương trình sau khi dự toán được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt; hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán khi kết thúc chương trình.

4. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị Hội trường A, hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo để tổ chức tốt chương trình.

- Làm tốt công tác vệ sinh trước và sau khi tổ chức chương trình.

5. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và chọn cử sinh viên làm lễ tân phục vụ chương trình.

6. Các viện, khoa, trường trực thuộc

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, viên chức, HSSV và học viên về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Vận động cán bộ, viên chức, HSSV và học viên tiếp tục quan tâm, chăm lo HSSV có hoàn cảnh khó khăn; thông qua đó giáo dục ý thức, trách nhiệm cộng đồng cho HSSV, học viên.

- Xét hồ sơ, lập danh sách HSSV theo đúng đối tượng, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và gửi về Trường (qua Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên trước 16h00’ ngày 17/01/2019, bản mềm danh sách gửi vào hộp thư điện tử: phuongnamt2005@gmail.com). Việc xét chọn phải được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, công khai, đảm bảo không để sót các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.