Trường Đại học Vinh có số lượng học sinh, sinh viên đông đảo, trong đó chiểm tỷ lệ cao là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên, sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn, sinh viên được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước... Vì vậy, việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo gắn liền với thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên được Nhà trường xem là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Học kỳ II, năm học 2019 - 2020, Hội đồng chế độ chính sách Nhà trường đã họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đồng thời xét hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trong đợt phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Nhà trường đã thực hiện miễn, giảm học phí cho 414 sinh viên với số tiền là 1.784.095.000 đồng; miễn giảm học phí cho 29 học sinh Trường THPT Chuyên với số tiền là 42.000.000 đồng.

2. Trợ cấp xã hội

Đây là hỗ trợ của Nhà trường dành cho những sinh viên tàn tật, mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh và có hoàn cảnh gia đình khó khăn; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nguồn chu cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số có gia đình định cư tại xã đặc biệt khó khăn; sinh viên hộ đói có giấy chứng nhận cấp tỉnh. Học kỳ II, năm học 2019 - 2020, Nhà trường trợ cấp cho 191 suất sinh viên với số tiền là 140.880.000 đồng.

3. Học bổng khuyến khích học tập

Nhà trường đã cấp 681 suất học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên với số tiền 3.465.175.000 đồng và 201 suất học bổng khuyến khích học tập cho học sinh Trường THPT Chuyên với số tiền 476.850.000 đồng.

4. Học bổng tuyển sinh cho sinh viên chính quy khóa 60 nhập học năm 2019

Năm 2019, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 2410/QĐ-ĐHV về chế độ học bổng tuyển sinh đối với sinh viên chính quy khóa 60 nhập học, theo đó sinh viên đạt từ 25 điểm trở lên hội đủ các điều kiện và không đạt học bổng khuyến khích học tập thì được cấp học bổng tuyển sinh theo quy định. Cụ thể trong học kỳ II, năm học 2019 - 2020, Nhà trường cấp 8 suất học bổng tuyển sinh với tổng số tiền 16.000.000 đồng (học kỳ I đã cấp 55 suất với số tiền 110.000.000 đồng).

5. Thưởng khuyến khích học tập hệ chất lượng cao Trường THPT Chuyên

Nhà trường đã cấp phần thưởng khuyến khích học tập cho 32 học sinh hệ chất lượng cao của Trường THPT Chuyên với số tiền 32.000.000 đồng.

6. Hỗ trợ chi phí học tập

Đây là hỗ trợ của Nhà trường dành cho những sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ. Theo đó, học kỳ II, năm học 2019 - 2020, Nhà trường hỗ trợ chi phí học tập cho 335 sinh viên với tổng số tiền là 1.497.450.000 đồng.

7. Cấp sinh hoạt phí cấp cho Lưu học sinh Lào

Đây là kinh phí cấp cho lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường thuộc diện được cấp học bổng. Số lưu học sinh Lào được cấp sinh hoạt phí là 185 em, thời gian cấp cho 3 tháng với tổng số tiền là 1.110.000.000 đồng.

8. Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trong đợt phòng chống dịch Covid-19

Hỗ trợ tiền ăn tập trung cho Lưu học sinh và sinh viên Việt Nam tại Ký túc xá trong thời gian cách ly xã hội từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, mức ăn của lưu học sinh: 57.000 đồng/lưu học sinh/ngày, mức kinh phí hỗ trợ: 27.000 đồng/lưu học sinh/ngày;

Hỗ trợ sinh viên Việt Nam có đăng ký ở và nộp tiền tại Ký túc xá ở cơ sở 1 và cơ sở 2, mức hỗ trợ 200.000 đồng/sinh viên;

Hỗ trợ sinh viên chính quy đăng ký học từ 5 tín chỉ trở lên trong học kỳ II năm học 2019 - 2020: 200.000 đồng/sinh viên;

Hỗ trợ học sinh Trường THPT Chuyên và Trường Thực hành sư phạm: 100.000 đồng/học sinh với tổng số tiền 2.597.416.000 đồng.

Nhà trường cũng đã triển khai một tuần học phụ đạo miễn phí cho học sinh lớp 9 và lớp 12 nhằm cũng cố thêm kiến thức các môn học trong học kỳ II trước khi thi học kỳ.

Như vậy, tổng số tiền Nhà trường đã cấp cho học sinh, sinh viên trong học kỳ II, năm học 2019 - 2020 là 11.161.866.000 đồng (Mười một tỷ một trăm sáu mươi mốt triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).

Phòng CTCT-HSSV