Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC CTĐT GIAI ĐOẠN 2022-2025

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030"; Nghị quyết số 03/NQ-ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tăng cường hiệu quả hoạt động Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Trên cơ sở Kế hoạch số 61/KH-ĐHV ngày 30/10/2019 về tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh giai đoạn 2019 - 2025, Trường Đại học Vinh bổ sung và xây dựng Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học, sau đại học của Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2025 (Xem kế hoạch TẠI ĐÂY