Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Trưởng các đơn vị tháng 3 năm 2023