Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

KẾT QUẢ ĐỐI SÁNH/XẾP HẠNG

TT

Tên Đơn vị/CTĐT

Thời điểm công nhận

Tổ chức xếp hạng

Giấy chứng nhận

Kết quả

I

KẾT QUẢ ĐỐI SÁNH GẮN SAO XẾP HẠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

1.1

Trường Đại học Vinh

2020

Viện đổi mới sáng tạo UPM

Giấy chứng nhận

Xếp hạng 4 sao theo định hướng nghiên cứu

II

KẾT QUẢ ĐỐI SÁNH GẮN SAO XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG THUỘC

2.1

Trường Sư phạm

2022

Viện đổi mới sáng tạo UPM

Giấy chứng nhận

Xếp hạng 5 sao theo định hướng ứng dụng

2.2

Trường Kinh tế

2022

Viện đổi mới sáng tạo UPM

Giấy chứng nhận

Xếp hạng 4 sao plus theo định hướng ứng dụng

III

KẾT QUẢ ĐỐI SÁNH GẮN SAO XẾP HẠNG CÁC CTĐT

3.1

Sư phạm Toán học

2021

Viện đổi mới sáng tạo UPM

Giấy chứng nhận

Xếp hạng 5 sao theo định hướng nghiên cứu

3.2

Quản trị kinh doanh

2021

Viện Đổi mới sáng tạo UPM

Giấy chứng nhận

Xếp hạng 4 sao theo định hướng ứng dụng