1. Địa chỉ tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc danh mục SCI (Science Citation Index)

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K

2. Địa chỉ tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc danh mục SCIE (Science Citation Index Expanded)

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D

3. Địa chỉ tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc nhóm Khoa học Xã hội SSCI (Social Sciences Citation Index)

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J

4. Địa chỉ tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc nhóm Nghệ thuật và Nhân văn A&HCI (Arts and Humanities Citation Index)

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H

5. Địa chỉ tra cứu trực tuyến tất cả các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI

http://www.isi-thonsomreuters.org/au.php

6. Danh sách tất cả các tạp chí thuộc danh mục Scopus năm 2016: Xem File đính kèm