Thực hiện Công văn số 217/VPĐK ngày 25/12/2020 của Văn phòng đăng ký hoạt động  khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình hoạt động KHCN năm 2020 của tổ chức KHCN, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu và hoàn thiện các thông tin báo cáo theo mẫu quy định. Cụ thể như sau:

1. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thông thông tin Mục 6: Nhân lực khoa học và công nghệ;

- Đánh giá, nhận xét và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thông tin các mục: Mục 7. Cơ sở vật chất - kỹ thuật; Mục 8. Tình hình tài chính của đơn vị trong năm;

- Đánh giá, nhận xét và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thông tin các mục còn lại của Mẫu 20;

- Đầu mối tổng hợp số liệu và hoàn thiện báo cáo gửi về Văn phòng đăng ký hoạt động  khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung và gửi file số liệu báo cáo về Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế qua địa chỉ email taidinhdhv@gmail.com trước 10 giờ ngày 15 tháng 01 năm 2021. Bản mềm các biểu mẫu có thể download trực tiếp tại subweb của Phòng KH&HTQT.

Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng phòng, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Điện thoại: 0912.920.299. Email: taidinhdhv@gmail.com.

Trân trọng./.

cv37_bao_cao_tinh_hinh_hoat_dong_khcn_2020.PDF

bieu_mau.doc