Nhà trường thông báo cho sinh viên đăng ký tham gia theo 2 hình thức: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

Hình thức đăng ký: Đăng ký tham gia theo đơn vị trường, viện nghiên cứu, ban tổ chức không nhận đăng ký của các tác giả gửi trực tiếp về cho ban tổ chức.

Kế hoạch tổ chức

Thể lệ Giải thưởng

Đăng ký tại Trường Đại học Vinh xin gửi về: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế (Tầng 4, Nhà Điều hành).