Thực hiện Công văn số 3116/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2020, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn Trường thông báo rộng rãi 07 danh mục đề tài trên đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết để lựa chọn và xây dựng hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện.

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện gồm có:

a) Thuyết minh đề tài.

b) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp bộ.

c) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài.

Cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài nộp 08 bộ hồ sơ về Phòng KH&HTQT trước 17 giờ ngày 29/8/2019 (theo mẫu gửi kèm). Bản mềm gửi về địa chỉ email taidd@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường chỉ xem xét thành lập Hội đồng tuyển chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định đưa vào kế hoạch thực hiện đối với các cá nhân thực hiện đúng quy trình và thời hạn.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị biết và tham gia đăng ký chủ trì thực hiện. Trong quá trình triển khai, mọi trao đổi liên hệ trực tiếp TS. Đinh Đức Tài, Phó trưởng Phòng KH&HTQT. Điện thoại: 0912.920.299; Email: taidd@vinhuni.edu.vn.

 

Chi tiết vui lòng xem files tại đây:

cv_791_cap_bo.pdf

1_qd_1815_dh_vinh_danh_muc_de_tai.PDF

2_phu_luc_kem_theo_cv_cap_bo.docx