Ban Tổ chức kính mời các nhà khoa học tham dự, chi tiết: Xem File đính kèm!