Để tăng cường sự trao đổi, hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ lần thứ IV.

Chi tiết Hội nghị xin kiểm tra trong tài liệu đính kèm: dhkhtn_hoi_nghi_cac_nha_kh_tre.pdf