1. Mục tiêu hội thảo

Hội thảo là diễn đàn cho các nhà khoa học, các học giả, các chuyên gia, các nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, dạy học toán và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên toán ứng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung chính sau:

- Một số hướng nghiên cứu Toán hiện nay;

- Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo giáo viên toán;

- Dạy học toán ở các bậc học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

- Phát triển chương trình đào tạo giáo viên toán ở bậc đại học đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 9/2019.

- Địa điểm: Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

4. Ban Tổ chức và Ban Chương trình

Ban Tổ chức: GS.TS. Đinh Xuân Khoa (Trưởng ban), PGS.TS. Lê Đức Giang (Phó Trưởng ban), TS. Thiều Đình Phong (Phó Trưởng ban), PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, TS. Nguyễn Huy Chiêu, TS. Đinh Đức Tài, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan, TS. Phạm Xuân Chung, TS. Nguyễn Thị Thế, PGS.TS. Nguyễn Văn Đức, TS. Nguyễn Duy Bình, TS. Lê Xuân Sơn, TS. Vũ Thị Hồng Thanh, TS. Dương Xuân Giáp, TS. Đinh Thanh Giang, TS. Trần Anh Nghĩa.

Ban Chương trình: GS.TS. Nguyễn Văn Quảng (Trưởng ban), PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng (Phó trưởng ban), TS. Nguyễn Huy Chiêu (Phó Trưởng ban), TS. Phạm Xuân Chung, PGS.TS. Trần Văn Ân, PGS.TS. Nguyễn Thành Quang, GS.TS. Đào Tam, PGS.TS. Đinh Huy Hoàng, TS. Nguyễn Duy Bình, PGS.TS. Lê Văn Thành, TS. Nguyễn Thanh Diệu, TS. Lê Xuân Sơn.

5. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo

Bài viết tham dự hội thảo được định dạng thống nhất: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 35mm, lề phải: 25mm. Giãn dòng 1,3.  Bố cục của bài viết theo mẫu gửi kèm: TẢI VỀ TẠI ĐÂY!

6. Thời hạn gửi báo cáo và đăng ký tham dự

Thời hạn đăng ký tham dự: Trước ngày 10/8/2019.

Thời hạn gửi toàn văn báo cáo: Trước ngày 15/8/2019.

Đại biểu tham dự Hội thảo gửi phiếu đăng ký và báo cáo về Ban Tổ chức theo email: thangnc@vinhuni.edu.vn, hoặc trực tiếp theo địa chỉ: PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo.

Trân trọng thông báo!