Danh mục mẫu biểu chứng từ thanh toán đề tài CDIO:

mau_chung_tu_cua_phong_khhtqt.rar

danh_muc_chung_tu_thanh_toan_can_co_newest_t122016.rar