- Tên seminar: Tổ chức rèn luyện một số kỹ năng đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên ngành sư phạm Tin học.

- Thời gian: Từ 07 giờ 00, thứ Năm, ngày 23 tháng 02 năm 2017

- Địa điểm: Nhà A0 – P.401

- Người trình bày: Hồ Thị Huyền Thương

- Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin