- Tên seminar: Hướng dẫn thực hành ứng dụng tin học trong thiết kế 

- Thời gian: Từ 13 giờ 30, thứ Ba, ngày 21 tháng 02 năm 2017

- Địa điểm: Văn phòng khoa Xây Dựng

- Người trình bày: Nguyễn Thị Quỳnh

- Đơn vị: Khoa Xây Dựng