- Tên seminar: Bài giảng thực hành ứng dụng tin học trong thiết kế

- Thời gian: Từ 07 giờ 30, thứ Tư, ngày 22 tháng 02 năm 2017

- Địa điểm: Văn phòng khoa Xây Dựng

- Người trình bày: Nguyễn Trọng Kiên

- Đơn vị: Khoa Xây Dựng