- Tên seminar: Vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: Kinh nghiệm ở nước ngoài và thực trạng ở nước ta 

- Thời gian: 19h00, ngày 08/06/2017

- Địa điểm: Văn phòng khoa Địa lí - QLTN

- Người trình bày: Võ Thị Thu Hà

- Đơn vị: Khoa Địa lí - QLTN