- Tên seminar: Xây dựng ngân hàng đề thi kiểm tra, đánh giá học phần:Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học

- Thời gian: 7h00h00  đến 11h00 thứ 5 ngày 11 tháng 10 năm 2018

- Địa điểm:  Phòng họp A1204
- Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Nhân
- Đơn vị:  Bộ môn Giáo dục học - Khoa Giáo dục