- Tên seminar: Góp ý hoàn thiện ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm nhập môn ngành Chính trị học theo hướng tiếp cận CDIO

- Thời gian: 13h30 ngày 11/10/2017

- Địa điểm: A1-201

- Người trình bày: Nguyễn Thị Lê Vinh

- Khoa: Giáo dục Chính trị