- Chủ đề: Vai trò phương pháp luận của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội

- Tác giả: TS. Nguyễn Văn Thiện

- Thời gian: 14h00 ,Thứ 2 ngày 14/05/2018

- Địa điểm: Phòng A1 202

- Đơn vị : Tổ Triết học-Khoa Giáo dục Chính trị