Tên Seminar : Khai thác tác phẩm trong việc giảng dạy bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian : 13h30 – Ngày 20/05/2018

Địa điểm : A1.201 

Người trình bày :  Ts. Phan Văn Tuấn

Đơn vị : Khoa Giáo dục Chính trị