1. Tên seminar: “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho sinh viên chuyên ngành GDQP&AN, tại Trung tâm GDQP&AN, trường Đại học Vinh”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 07/01/2021
3. Địa điểm. Phòng học 401 Giảng đường A
4. Người trình bày: Đinh Thị Hải
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ - chiến thuật