1. Tên seminar: “ Sử dụng mô hình đầu ngắm, khe ngắm và đường ngắm mẫu trong dạy bắn Bài 1 súng tiểu liên AK”.
2. Thời gian 7h00 Thứ 6 ngày 08/01/2021
3. Địa điểm. Phòng học 401 Giảng đường A
4. Người trình bày: Phạm Thế Dũng
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ - chiến thuật