1. Tên seminar: Một số giải pháp đổi mới giáo dục quốc phòng an ninh cho học
sinh, sinh viên đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai
đoạn hiện nay.
2. Thời gian 7h00 Thứ 5 ngày 28/6/2018
3. Địa điểm. Phòng học 304 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Đình Phi
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật