1. Tên seminar: Tìm hiểu sự ra đời và phát triển của súng tiểu liên AK-47.
2. Thời gian 7h00 Thứ 6 ngày 29/6/2018
3. Địa điểm. Phòng học 304 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Đình Phi
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật