1. Tên seminar: Bản chất giảng dạy học phần kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho
sinh viên hệ không chuyên.
2. Thời gian 7h00 Thứ 4 ngày 25/7/2018
3. Địa điểm. Phòng học 304 Giảng đường A
4. Người trình bày: Nguyễn Ngọc Dũng
5. Đơn vị: Bộ môn kỹ chiến thuật